Belastingverhoging laattijdige aangifte


Indien u nalaat een belastingaangifte in te dienen kan de fiscus een belastingverhoging opleggen. De wettelijke basis hiervoor is art. 444 WIB 1992 "Bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, ... vermeerderd met een belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding, volgens een schaal ... gaande van 10 pct. tot 200 pct. van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen."


Bij een eerste overtreding zal de verhoging van 10% worden toegepast, indien de overtreding werd begaan zonder het opzet de belasting te ontduiken. Bij kwade trouw wordt onmiddellijk een verhoging toegepast van 50% bij een eerste overtreding. Deze percentages stijgen bij volgende overtredingen geleidelijk aan tot 200%. De verhoging wordt slechts toegepast wanneer de niet aangegeven inkomsten 2.500 EUR bereiken.


Als u de wettekst aandachtig naleest, zal u merken dat er niet gesproken wordt over een laattijdige aangifte. De fiscus zal echter ook bij laattijdige aangifte steeds een belastingverhoging toe passen. Daar waar bij een letterlijke interpretatie van de wet enkel een boete mogelijk zou zijn.


Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn echter twee afzonderlijke zaken. De ene rechter lijkt de fiscus te volgen. Hij redeneerde dat de laattijdige indiening de aangifte onregelmatig maakt en dit gelijk staat met een niet-aangifte. De andere rechter ziet dat evenwel anders aangezien de wettekst niet spreekt van een laattijdige aangifte en een dergelijke aangifte ook niet kan gelijkgesteld worden met een niet-aangifte en verder "duidelijke wetteksten moeten niet geïnterpreteerd worden en moeten strikt worden toegepast.


Merk echter op dat de Kamercommissie voor Financiën in mei 2017 een wetsontwerp goedkeurde die de wettekst aanpast. Waardoor ook de laattijdige aangifte ingeschreven wordt in art. 444 waarop een belastingverhoging kan worden toegepast. Deze wijziging treed echter pas in werking na de publicatie van de definitieve wet in het Belgisch Staatsblad.Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor - Fiscaal Accountant                          

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy