Schrapping belastingvermindering dakisolatie

De Vlaamse regering heeft beslist de belastingvermindering voor dakisolatie te schrappen vanaf aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). Er wordt echter voorzien in een overgangsregeling. De uitgaven geven toch nog recht op de belastingvermindering indien zij uiterlijk op 31 december 2017 werkelijk zijn betaald én indien voldaan is aan volgende 2 voorwaarden:

  • De overeenkomst moet uiterlijk op 31/12/2016 zijn gesloten. (een offerte volstaat niet)

  • In verband met deze overeenkomst moet er tevens een voorschot zijn betaald uiterlijk op 31 december 2016.

Ter info: Art. 145/27 (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016)

Er wordt een belastingvermindering toegekend voor uitgaven die tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald voor de isolatie van het dak van een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is.

De belastingvermindering is niet van toepassing op uitgaven die:

a) in aanmerking genomen zijn als werkelijke beroepskosten;

b) recht geven op de in artikel 69 bedoelde investeringsaftrek;

c) in aanmerking komen voor de toepassing van de artikelen 145/25, 145/30, 145/31, of 145/36;

d) betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de ingebruikneming minder dan vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken.

De belastingvermindering is gelijk aan 30% van de werkelijk betaalde uitgaven bedoeld in het eerste lid.

Het totaal van de belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk en per woning niet meer bedragen dan 3.070 EUR (geïndexeerd bedrag voor het Vlaams Gewest).

In geval van een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig omgedeeld in functie van het overeenkomstig artikel 130 belaste inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de overeenkomstig artikel 130 belaste inkomens van de beide echtgenoten.

De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de werken in verband met de in het eerste lid bedoelde uitgaven moeten voldoen.


Fiskalize bv - besloten vennootschap - Erkend boekhoudkantoor - Fiscaal Accountant                          

Moorselbaan 319, 9300 Aalst - Btw BE0647.824.594 - RPR Dendermonde

© 2016 Alle rechten voorbehouden   -   privacy