top of page

Aanwezigheidsregistratie, Limosa en Construbadge


aanwezigheidsregistratie, limosa en construbadge

Aanwezigheidsregistratie

Op elke tijdelijke of mobiele bouwplaats waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief B.T.W. gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 wordt de aanwezigheid van elke natuurlijke persoon geregistreerd door middel van een elektronisch aanwezigheidsregistratie-systeem of enig andere automatische registratiewijze die gelijkwaardige waarborgen biedt en waarvan het bewijs geleverd wordt dat de personen daadwerkelijk worden geregistreerd. Het bedrag van € 500.000 is van toepassing vanaf 1/03/2016, voor deze datum gelde nog het drempelbedrag van € 800.000.

De registratie kan op verschillende wijzen plaatsvinden: via computer, smartphone, webservice of gateway. De bouwdirectie is belast met de uitvoering ervan. De registratie moet dagelijks gebeuren. Het registratiesysteem moet van elke natuurlijke persoon de identificatiegegevens weergeven, het adres of de geografische ligging van de tijdelijke of mobiele bouwplaats, zijn/haar hoedanigheid, zijn/haar werkgever of opdrachtgever en het tijdstip van registratie. Elke aannemer is verplicht het ter beschikking gestelde systeem te gebruiken en het ter beschikking te stellen van zijn onderaannemer. De onderaannemer die beroep doet op een onderaannemer is tevens gehouden het ter beschikking gestelde systeem te gebruiken en het ter beschikking te stellen van zijn onderaannemer, enz.

Een uitgebreide handleiding en toegang kan u vinden op de site van de sociale zekerheid.

Limosa

Voor buitenlandse werkgevers die één of meer werknemers tijdelijk of gedeeltelijk in België wensen tewerk te stellen en voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in België zelf diensten verrichten geldt de verplichting om voorafgaandelijk de melding te doen van de tewerkstelling. U moet de melding doen indien de activiteiten bij u of voor u worden uitgevoerd.

Meer informatie hieromtrent is te vinden op de site van de sociale zekerheid.

Construbadge

De Construbadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider die zichtbaar moet worden gedragen op bouwwerven. Deze badge is verplicht voor elke arbeider vanaf 1 oktober 2014. De ‘Construbadge' bevat de naam en het identificatienummer van zowel de werkgever als van de arbeider, het kaartnummer, een foto van de arbeider en de geldigheidsduur van de badge. Aangezien de bouwbadge alle noodzakelijke gegevens bevat kan hij ook helpen bij de aanwezigheidsregistratie. Meer info op construbadge.be

Als zelfstandige of als zaakvoerder of werkend vennoot van uw firma krijgt u geen badge. Mogelijk kunt u er op termijn wel een bestellen.


Comments


bottom of page