top of page

Fiscaal co-ouderschap voortaan ook voor meerderjarige kinderen


co-ouderschap

Tot nu toe beperkte de fiscale co-ouderschapsregeling zich tot kinderen die onder het ouderlijk gezag stonden. Daarom konden enkel niet-ontvoogde minderjarige kinderen onder deze regeling vallen.


De wetgever vond dit onrechtvaardig, aangezien meerderjarige kinderen juist meer kosten (hoger onderwijs, levensonderhoud, ...). Daarom heeft hij in art. 132bis, WIB 92, het begrip gezamenlijke uitvoering van het ouderlijk gezag, vervangen door het begrip onderhoudsplicht van een kind. Indien de opleiding van het kind niet is voltooid, loopt deze onderhoudsplicht immers door na de meerderjarigheid van het kind.


Deze regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016).


Het spreekt voor zicht dat de overige voorwaarden nog steeds moeten vervuld zijn:

- ouders mogen geen deel uitmaken van het zelfde gezin

- geen van beide ouders mag voor het betrokken kind onderhoudsuitkeringen aftrekken

- de huisvesting van het kind moet gelijkmatig verdeeld zijn op grond van een overeenkomst of rechterlijke beslissing die aan bepaalde voorwaarden voldoet


Comments


bottom of page