top of page

Inhoudingsplicht voor aannemers en onderaannemers van bepaalde sectoren


inhoudingsplicht aannemers

Indien u als opdrachtgever beroep doet op een (onder)aannemer of als aannemer beroep doet op een onderaannemer, dient u na te gaan of deze (onder)aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft. In dat geval dient u een bepaald percentage in te houden op hun factuur en dit door te storten naar de fiscus of de RSZ.

Deze inhoudingsplicht geldt enkel voor volgende sectoren:

  • Werken in onroerende staat (bouwsector)

  • Werken in de vleessector

  • Werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten

Als particulier (indien u louter voor privé doeleinden de werken laat uitvoeren) bent u nooit onderworpen aan deze inhoudingsplicht.

Gebruikt u als zelfstandige een deel van uw woning beroeps of laat u werken uitvoeren aan het bureau dat u verhuurt aan uw vennootschap dan dient u wel deze regeling na te leven. Dat uzelf niet actief bent in één van bovenstaande 3 sectoren speel geen rol. U doet als boekhoudkantoor bijvoorbeeld beroep op een poetsfirma of ramenwasser of er gebeurt een jaarlijks onderhoud van de airco => u dient de inhoudingsplicht te controleren.Voor de fiscale schulden dient u 15% van het bedrag exclusief btw in te houden en door te storten.


Indien het factuurbedrag hoger is dan 7.143€ dient u aan de (onder)aannemer een attest te vragen dat het bedrag van zijn schuld weergeeft. Indien de fiscale schuld lager is dan 15% van het factuurbedrag mag je het werkelijke bedrag van de fiscale schuld inhouden. Indien de schuld hoger is dan 15% van het factuurbedrag of u ontvangt geen attest binnen één maand, dan dient u nog steeds 15% van het factuurbedrag in te houden.


Controle van de fiscale schulden gebeurt op volgende site https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/services/attests


U dient tevens een kopie van de factuur op sturen naar de fiscus.


U kan de factuur per mail sturen naar: CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be. Als onderwerp van de mail dient u enkel ‘Factuur+ het ondernemingsnummer van de onderaannemer’ vermelden, als volgt Factuur 0xxx.xxx.xxx’. De naam van het bestand moet dezelfde zijn als het onderwerp van uw mail. U kan de factuur ook per post sturen naar:

FOD FINANCIËN

INNINGSCENTRUM

NORTH GALAXY TOREN A

DIENST INHOUDINGEN FOD FINANCIËN

KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 432

1030 BRUSSEL


De betaling dient op volgend rekeningnummer te gebeuren: FOD Financiën - IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB


Als mededeling van de betaling moet u het volgende opnemen:

het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer

de naam van de (onder)aannemer

bedrag en datum van de factuur waarop de inhouding betrekking heeft


Voor bijkomende vragen kan u terecht op 0257/257.57 of per mail naar CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be


De sanctie voor het niet naleven van deze richtlijnen is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van de fiscale schulden van zijn medecontractant. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid wordt evenwel beperkt tot 35% van de totale prijs van de werken exclusief btw. Als de storting van het bedrag dat moest worden ingehouden niet correct werd uitgevoerd, wordt het verschuldigde bedrag bovendien verdubbeld en als administratieve boete opgelegd op naam van degene die de inbreuk heeft begaan.Voor sociale schulden dient u 35% van het bedrag exclusief btw in te houden en door te storten.


Indien het factuurbedrag hoger is dan 7.143€ dient u aan de (onder)aannemer een attest te vragen dat het bedrag van zijn schuld weergeeft. Indien de sociale schuld lager is dan 35% van het factuurbedrag mag je het werkelijke bedrag van de sociale schuld inhouden. Indien de schuld hoger is dan 35% van het factuurbedrag of u ontvangt geen attest binnen één maand, dan dient u nog steeds 35% van het factuurbedrag in te houden.


Controle van de sociale schulden gebeurt op volgende site


De aannemer dient een elektronische werfmelding te doen, alvorens de werken aan te vatten. Hiermee zal hij alle nodige inlichtingen verschaffen die nodig zijn om de belangrijkheid van de werken te ramen en er de opdrachtgever en alle onderaannemers te identificeren. Indien tijdens de werkzaamheden andere onderaannemers tussenkomen, moet deze aannemer vooraf de voormelde RSZ hiervan verwittigen. Daartoe moet iedere onderaannemer die op zijn beurt een beroep doet op een andere onderaannemer, voorafgaandelijk de aannemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Uitzondering: vanaf 1/01/2014 is er geen verplichte werfmelding meer indien de aannemer geen beroep doet op een onderaannemer en het totale bedrag van de werken is lager dan 30.000,00€ exclusief btw. Er is ook geen verplichte werfmelding meer indien de aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer en het totale bedrag van de werken is lager dan 5.000,00€ exclusief btw.

Voor de vleessector en de bewaking/toezicht sector dient er steeds een melding te gebeuren onafhankelijk van het bedrag.

Toepassing via portaalsite www.socialsecurity.be via de toepassing ‘’Aangifte van werken”. Bij niet of laattijdige aangifte is een boete van 5% van het totale bedrag van de werken exclusief btw verschuldigd. Idem bij niet melding aan de aannemer, dat u als onderaannemer beroep doet op (een) andere onderaannemers.


De betaling dient op volgend rekeningnummer te gebeuren: RSZ - IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB


De sanctie voor het niet naleven van deze richtlijnen is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid wordt evenwel beperkt tot 100% van de totale prijs van de werken exclusief btw(*). Bovendien zal er een opslag worden toegepast ten belopen van het verschuldigde bedrag(**).Subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van onderaannemers in de keten.


Intussen werd het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid uitgebreid naar de opdrachtgever en aannemers die reeds eerder tussenkwamen in de keten. Stel u doet als opdrachtgever een beroep op aannemer A uit Aalst die op zijn beurt beroep doet op onderaannemer B uit Brussel. Indien B fiscale of sociale schulden heeft en A laat na de nodige inhoudingen te doen. Onderaannemer B zal dan na verzending van de aangetekende ingebrekestelling door de fiscus of de RSZ, 30 dagen hebben om de bedragen door te storten. Indien B dit niet doet, zal hij zelf als schuldenaar worden aangemerkt. In chronologische volgorde wordt bijgevolg telkens de volgende aannemer aangesproken om binnen de 30 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling de geëiste bedragen te vereffenen tot men uiteindelijk bij de opdrachtgever terecht komt. In de praktijk is het nochtans niet evident om te controleren of alle inhoudingen in de keten correct zijn verricht. Het komt er dus op aan om als opdrachtgever/aannemer de nodige contractuele voorzorgsmaatregelen te nemen.


Nauwgezette opvolging is hoogst noodzakelijk. Zowel bij het sluiten van de contracten als tijdens de loop der werken en vooral bij de betaling van de factuur. Zorg dus voor goede en duidelijk procedures in uw boekhouding en administratie.Edit 16/03/2017

De fiscus heeft nu een nieuwe mobiele online applicatie ontwikkeld die beschikbaar is op www.checkinhoudingsplicht.be

Voor meer info kan u terecht in onze blogpost 'betalingen aan aannemers: inhoudingsplicht online controleren'.
(*)Maar kan verder beperkt worden tot 65% indien de hoofdelijke aansprakelijkheid ook toegepast wordt door Financiën.

(**)De RSZ kan een volledige vrijstelling toestaan van de opslag die bij de inhouding gevoegd wordt wanneer de betrokken medecontractant geen sociale-zekerheids-bijdragen verschuldigd is. Een vrijstelling van 50% van deze bijslag kan toegestaan worden indien de niet- betaling van de inhouding te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden.Comments


bottom of page