top of page

Kinderopvang betaald door een derde

belastingvermindering kinderopvang

Een belastingvermindering voor de uitgaven i.v.m. opvang voor kinderen wordt toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Deze bedraagt 45% van het werkelijk betaalde bedrag, met een maximum van 11,20 euro per kind per dag. De uitgaven moeten betrekking hebben op kosten voor opvang buiten de normale lesuren voor kinderen die de leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt (of achttien jaar voor kinderen met een zware handicap).


Deze belastingvermindering komt volgens de wettekst enkel ten goede voor kinderen die ten uwe laste zijn of waarvoor de regeling fiscaal co-ouderschap wordt toegepast.


De kosten moeten ook betaald zijn aan een erkende instelling. Het gaat hier over de kinderdagverblijven en en zelfstandige opvanggezinnen komen in aanmerking als ze onder toezicht staan van één van de genoemde instellingen, de kleuterscholen en lagere scholen en inrichtingen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin, L'office de la naissance en de l'enfance, de regering van de Duitstalige Gemeenschap, een lokaal bestuur, een openbaar bestuur van één van de gemeenschappen of gewesten, een openbare instelling van een andere lidstaat van de EER.


U heeft enkel recht op de belastingvermindering als u beroepsinkomsten geniet. Dit wil niet zeggen dat u een beroepswerkzaamheid moet uitoefenen. Ook werkloosheids-uitkeringen, vervangingsinkomsten en pensioenen worden fiscaal immers als beroepsinkomsten beschouwd.


Voor kinderen jonger dan drie jaar zal u moeten kiezen voor de belastingvermindering voor kinderoppas of de verhoging van de belastingvrije som ten bedrage van 560€.


Om de echtheid van de uitgave te bewijzen dient u over de nodige attesten te beschikken. Volgens de letter van de wet komen enkel de werkelijk betaalde uitgaven in aanmerking. In een circulaire van 29 januari 2016 heeft de Administratie echter aanvaard dat ook de betalingen door "een derde" die handelt in naam en tot kwijting van de belastingplichtige in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Aldus is het mogelijk dat een grootouder de kosten voor kinderopvang betaald en dat de ouder die het kind ten last heeft daarvoor een belastingvermindering krijgt.
Comentarios


bottom of page