top of page

Niet voorafbetalen vennootschapsbelasting pak duurder


Vennootschappen die geen voorafbetalingen doen moeten bovenop hun belastingen ook een vermeerdering betalen. Deze vermeerdering bedraagt:

2,25 x basisrentevoet

Tot en met 2017 bedroeg deze basisrentevoet 'minstens 1%'. Door de lage rentestanden betekende dit dat er een belastingvermeerdering van 2,25% werd toegepast. Bij een belastbaar resultaat van 8.000€ en een belastingtarief van 25% betekende dit een vermeerdering van 45€ (bovenop de 2.000€ vennootschapsbelasting). Bovendien werd deze vermeerdering kwijtgescholden indien ze minder bedroeg dan 80€ of lager was dan 0,5% van de berekeningsgrondslag. In ons voorbeeld werd de vermeerdering aldus gereduceerd tot 0€.

Vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt de basisrentevoet echter 'minstens 3%'. Bijgevolg bedraagt de effectieve belastingvermeerdering voor vennootschappen nu 6,75%. Toegepast op ons voorbeeld stijgt de vermeerdering van 45€ naar 135€ (verdrievoudiging).

Bovendien is er geen kwijtschelding meer indien zij minder dan 80€ zou bedragen of lager zou zijn dan 0,5% van de berekeningsgrondslag. Het effectieve belastingpercentage stijgt als gevolg hiervan van 25% naar 26,69%.

Opmerking: Startende kleine vennootschappen (*) worden gedurende de eerste 3 boekjaren vanaf de oprichting uitgesloten van de vermeerdering.

Hoe kunt u deze vermeerdering nu vermijden?

Aan de voorafbetalingen zijn bepaalde voordelen gekoppeld. Hierdoor kan u terugverdienen op de vermeerdering.

VAB uiterste betaaldatum belastingvoordeel eenmalig? gespreid?

1 10 april (2018) 9,0% 75% 25%

2 10 juli (2018) 7,5% 90% 25%

3 10 oktober (2018) 6,0% 112,5% 25%

4 20 december (2018) 4,5% 150% 25%

Merk op dat indien u voor elk kwartaal 1/4 van de geraamde belastingen voorafbetaalde, u in principe de vermeerdering volledig buitenspel zet:

6,75% < 1/4 x 9% + 1/4 x 7,5% + 1/4 x 6% + 1/4 x 4,5%

Er zijn echter nog andere (en slimmere) manieren om de vermeerdering te vermijden. Betaalde u bijvoorbeeld in het eerste kwartaal 75% van de geraamde vennootschapsbelasting vooraf, dan vermijd u ook de volledige vermeerdering:

6,75% < 3/4 x 9%

Andere configuraties zijn uiteraard ook mogelijk. Deed u in de eerste 3 kwartalen echter geen voorafbetaling, en u wil de volledige vermeerdering alsnog vermijden, dan dient u maar liefst 150% van de raming vooraf te betalen in het vierde kwartaal.

Hebt u onvoldoende cash-flow om de nodige voorafbetalingen te doen, dan wordt het vanaf 2018 extra voordelig om dit bedrag te financieren. Gezien de korte looptijd en relatief beperkte bedragen rekent uw bankier hiervoor slechts een beperkte rentevergoeding aan. In de regel wordt er 75 à 100% van de geraamde belasting voorgeschoten in het eerste kwartaal.

Bijvoorbeeld:

Bij een geraamde belasting van 10.000€

75% financiering à 1,25% rente op jaarbasis (of 0,105% per maand) = 12 aflossingen van 629,29€

totaal betaalde intresten = 51,48€ (aftrekbare kost)

vermeden vermeerdering = 675€

U overlegt natuurlijk best eerst met uw boekhouder om de correcte bedragen te bepalen. Het is mogelijk dat u boekhoudkundig winst zou maken, maar dat er nog fiscaal overgedragen verliezen bestaan, waardoor u helemaal geen voorafbetalingen moet uitvoeren.

PS: aan de regeling in de personenbelasting wijzigt niets. De multiplicator van 2,25 blijft hier behouden.

(*) Art. 15 W.Venn

Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

  • - jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

  • - jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 EUR;

  • - balanstotaal: 4.500.000 EUR.


Comments


bottom of page