top of page

Unieke werfmelding voor aannemers


De aannemer (aannemer die de aangifte doet) op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep doet om, tegen een prijs, geviseerde werken uit te voeren of te laten uitvoeren moet de werken melden en alle inlichtingen betreffende de bouwplaats, de opdrachtgever en de eventuele onderaannemers verstrekken. Het betreft hier de werken in onroerend staat die we kennen uit de btw-wetgeving. Bijvoorbeeld: schoonmaak of onderhoud gebouwen, dakwerken, elektriciteitswerken, schrijnwerkerij, loodgieters, ruwbouw, ...

Een onderaannemer die op zijn beurt een beroep zal doen op andere onderaannemers moet de aannemer die aangifte doet hiervan voorafgaandelijk in kennis stellen zodat de hoofdaannemer hiervan melding kan doen. Onderaannemers die nog niet gekend zijn op het ogenblik dat de werken gemeld werden en waarop later toch een beroep wordt gedaan, moeten door de aannemer die de aangifte doet toegevoegd worden aan de werkmelding.

De melding moet gebeuren voor de aanvang van de werken.

Uitzondering vanaf 1 januari 2014: Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer:

- de aannemer geen beroep doet op onderaannemers, EN het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 30.000 euro. of

- de aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer, EN het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 5.000 euro.

Indien tijdens de uitvoering van de werken aan één van de uitzonderingsvoorwaarden niet meer voldaan wordt, moet de aannemer de RSZ hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en alsnog de werken melden. Bij het inbrengen van een elektronische aangifte kan aangevinkt worden dat bij de aanvang van de werken het totaalbedrag, BTW niet inbegrepen, lager was dan 30.000 EUR en er geen beroep op onderaanneming was voorzien.

Bouwpromotoren worden in de meeste gevallen gelijkgesteld met aannemers.

Bijvoorbeeld: Een bouwpromotor laat bouwwerkzaamheden uitvoeren op een terrein dat hij in bezit heeft. Het doel is om de percelen en de gebouwen door te verkopen. De bouwpromotor is bouwheer en aannemer-aangever. De ondernemingen waarop ze een beroep doet, zijn onderaannemer.

Voor elke overtreding die wordt vastgesteld volgt een boete ten belope van 5% van de niet aangegeven werken.

Een concrete handleiding en toegang tot het portaal is te vinden op de site van de sociale zekerheid.


Comments


bottom of page