top of page

Verplichte factuurvermeldingen + tips


Bij deze een overzicht van de voornaamste factuurvermeldingen, zonder volledig te willen zijn. Voor specifieke regelingen neemt u best contact met ons op.

- Opeenvolgend factuurnummer (bij voorkeur met aanduiding van het boekjaar) bv: 2016001, 2016002, 20160003 .... 2017001, 2017002 ...

- Datum van uitreiking van de factuur

- Datum levering/dienstprestatie (belastbaar feit). Indien u een voorschot vraagt moet u voor dit bedrag een factuur opmaken ten laatste op de dag van ontvangst van de vooruitbetaalde som.

- Identificatie verkoper/leverancier: Naam, adres, rechtsvorm, btw-nummer of ondernemingsnummer, RPR + bevoegde rechtbank

- Identificatie klant: Naam, adres, rechtsvorm, btw-nummer of ondernemingsnummer (tenzij particulier)

- Detail van de geleverde diensten en goederen: hoeveelheid, omschrijving, eenheidsprijs, ... (indien werk in onroerende staat ook de ligging van het onroerend goed)

- Maatstaf van heffing per btw tarief uitgesplitst

- Btw tarieven en het bedrag van de (totaal) verschuldigde btw

- Vermelding reden btw vrijstelling

- Verwijzing naar de vorige factuur indien voor dezelfde handelingen meerdere facturen worden uitgereikt (bijv. indien reeds een voorschotfactuur werd gemaakt)

- Bij verkoop van een voertuig: Merk, model, cilinderinhoud, motorsterkte, chassisnummer, datum eerste inverkeerstelling.

- Bij opmaak creditnota: Verwijzing naar de oorspronkelijke factuur + vermelding '' btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht''

Hierna kan u nog de voornaamste redenen van btw vrijstellingen terug vinden:

- ''Btw Verlegd'' het betreft hier voornamelijk werk in onroerende staat voor een klant met een periodieke btw aangifteverplichting, de intracommunautaire levering van goederen of intracommunautaire diensten (binnen EU).

- ''Vrijgestelde Handeling - uitvoer van goederen" indien goederen geëxporteerd worden buiten de EU.

- "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk" het betreft hier de optie voor kleine ondernemingen met een omzet kleiner dan 25.000€ per jaar.

- "Bijzondere regeling - kunstvoorwerpen / verzamelingen of antiquiteiten / gebruikte goederen / reisbureau" bijv. indien gebruik wordt gemaakt van de margeregeling.

- "Vrijgestelde Handeling - Plaats levering/dienst niet in België": Wanneer u bijvoorbeeld werk in onroerende staat verricht in het buitenland voor een aldaar gevestigde belastingplichtige.

Verder dient u nog met volgende zaken rekening te houden:

- Indien uw klant een duplicaat van een factuur vraagt, dient op deze factuur steeds de volgende melding voor te komen: "Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van verloren of vernietigde factuur"

- Niet verplichte maar hoogst noodzakelijk vermeldingen: het woord factuur, uw bankrekeningnummer, vervaldatum, eventueel aangevuld met uw verkoopsvoorwaarden.

- Indien u van een vrijstelling gebruik maakt dient u hiervan het bewijs te kunnen leveren. Bijvoorbeeld door aangifte ten uitvoer, transportdocumenten, cmr ... bij de factuur te klasseren.

- Indien u met vrijstelling ''btw verlegd" factureert dient u na te gaan of uw klant wel degelijk een belastingplichtige is die onderworpen is aan een periodieke btw aangiftepverplichting. Bij werk in onroerende staat: Bevestiging vragen aan klant of btw administratie. Bij intracommunautaire handeling: Controle geldigheid btw nummer op website Europese Commissie (zie link: VIES )


コメント


bottom of page