top of page

Goedkope vennootschapsvormenWil je een vennootschap beginnen zonder startkapitaal? Dat kan. Je zal dan een vennootschap onder firma (V.O.F.) of een gewone commanditaire vennootschap (CommV) dienen op te richten. Dit kan je in principe doen met één euro kapitaal. Ter vergelijking het oprichten van een besloten vennootschap (BV) vereist een startkapitaal waarvan de hoogte dient verantwoord te worden door het verplicht op te maken financieel plan. Het oprichten van een naamloze vennootschap (NV) vereist zelfs een minimum startkapitaal van 62.000€.

Bovendien moet je voor de oprichting van een vennootschap onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap (CommV) niet naar de notaris. Deze vennootschappen kunnen opgericht worden via onderhandse akte. Dit wil zeggen dat u zelf de statuten kan opmaken in samenspraak met uw boekhouder (bekijk onze voordelige tarieven voor de opmaak van statuten voor een VOF of een GCV). Deze dienen dan enkel nog gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Er moet ook geen financieel plan opgemaakt worden. Dit betekent als snel een besparing van 1.000 tot 2.000€.


De VOF en de CommV dienen ook geen jaarrekening te publiceren. Wat u nogmaals 50€ tot 200€ per jaar uitspaart.


Een VOF of CommV is dus sowieso beter dan een BV of een NV? Zeker niet. Er zijn ook nadelen verbonden aan deze vennootschappen. Vooreerst is er de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid. In ruil voor de afwezigheid van een startkapitaal bent u als vennoot hoofdelijk en onbeperkt persoonlijk aansprakelijk. Indien het fout gaat zal u privé de schulden van de vennootschap dienen terug te betalen. Stel uw vennoot koopt een nieuwe dure auto aan. De autohandelaar zal dan bij afwezigheid van een betaling door de vennootschap, zicht kunnen richten naar u of naar uw medevennoot! De vennoot die de schuld betaald heeft, mag zich op zijn beurt tot de andere medevennoten richten om hun deel in de schuld terug te eisen. De hoofdelijkheid is ook onbeperkt. Dit betekent dat u niet alleen uw inbreng kan verliezen, maar ook uw gehele privé vermogen.


Bovendien zijn voor de VOF en de CommV minstens twee vennoten vereist. In de praktijk wordt de echtgenoot of familie dan vaak als tweede vennoot opgenomen voor enkele aandelen. De BV of NV zou u wel als enige vennoot kunnen oprichten. Bij onze twee goedkope vennootschapsvormen is er ook eenparigheid vereist bij het nemen van alle beslissingen. Dit zou kunnen leiden tot een blokkering van het beleid. Het is een zuivere personenvennootschap: het bestaan ervan is gebonden aan het lot van de vennoten. Dat betekent dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot en dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten.


Wat is dan het verschil tussen een VOF en een CommV? Beiden zijn quasi gelijke vennootschapsvormen. Er is echter één belangrijk verschil. In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De GCV staat echter toe dat er stille vennoten zijn. Deze vennoten beperken zicht tot een kapitaalinbrengen en mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap. Doen zij dat toch dan worden zij mede beherende vennoot en verliezen zij hun beperkte aansprakelijkheid. De naam van de stille vennoot mag ook niet voorkomen in de vennootschapsnaam.


Wanneer kan een VOF of een GCV interessant zijn?

  • U richt een activiteit op met weinig risico’s. Bijvoorbeeld uw eigen patrimoniumvennootschap. Of u bent een starter die zonder veel kapitaal uw eigen zaak opstart. Of u werkt in bijberoep via een vennootschap om sociale bijdragen en belastingen uit te sparen, maar de omvang van uw activiteiten is relatief beperkt.

  • Bepaalde vrije beroepen zijn sowieso persoonlijk aansprakelijk. Het kan hier dan ook nuttig zijn voor de VOF te kiezen.

  • U gaat een aanzienlijke inbreng in natura doen. Bij de VOF is dan geen revisorverslag noodzakelijk.

  • U hebt behoefte aan discretie en wil niet dat anderen zien hoe goed of slecht het met uw vennootschap gaat. Doordat er geen jaarrekening moet neergelegd worden, kan de VOF in deze aangewezen zijn.

  • De kans is groot dat de vennootschap kort na de oprichting opnieuw zal ontbonden worden. Doordat de VOF via onderhandse akte kan ontbonden worden zonder dat er een verslag van een bedrijfsrevisor vereist is, kan de ontbinding en vereffening zonder veel formaliteiten en kosten afgehandeld worden.

  • De vennootschap moet bepaalde investeringen doen, maar de bank wil hiervoor geen lening toe staan, tenzij de vennoten zich solidair borg stellen.


Wanneer kiest u best niet voor een VOF of een CommV?

  • De activiteiten die u zal opstarten houden een hoger risico op faillissement in. Denk hierbij aan de horeca, bouw, transport …

  • De vennootschap zal vele schulden en leningen dienen aan te gaan.

  • Indien u zelf bepaalde investeringen van uw vennootschap financiert. U richt dan beter direct een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op met volstorting van het minimum kapitaal.

  • U hebt reden om uw medevennoot niet voor 100% te vertrouwen.


Onze goedkopere vennootschapsvormen hebben zeker enkele voordelen. Deze mogen echter niet overschat worden. In de praktijk is er bij de opstart van de vennootschap waarschijnlijk toch enkele duizenden euro’s nodig. Het kan dan interessanter zijn om direct voor een BV te kiezen en een bepaalt startkapitaal te volstorten.Comments


bottom of page