top of page

Wat als uw particuliere klant niet tijdig betaalt


aanmaning particulier

Sinds september zijn de regels die u moet toepassen bij laattijdige betaling van particulieren grondig gewijzigd. U dient voortaan o.a. met volgende zaken rekening te houden:


  • Als uw particuliere klant niet tijdig betaalt, heeft hij recht op een eerste gratis aanmaning. Daarna krijgt hij nog 14 dagen om het openstaande bedrag te af te lossen.


  • Vanaf de tweede herinnering mag u maximaal 7,50 euro kosten in rekening brengen.


  • Schadebeding wordt beperkt in functie van het openstaande factuurbedrag:

tot 150 eur maximaal 20 euro schadevergoeding

150,01 - 500 eur maximaal 30 euro + 10% van (factuurbedrag -150 euro)

vanaf 500,01 eur maximaal 65 euro + 5% van (factuurbedrag -500 euro)

met een absoluut maximum van 2000 euro

Bij niet naleving van deze voorwaarden hebt u geen recht op een schadevergoeding!


  • Intresten bij laattijdige betaling die vastgelegd werden in uw algemene voorwaarden, mogen niet hoger zijn dan de referentie-intrestvoet bedoeld in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 8 procentpunten.

In de praktijk zal deze elk kwartaal wijzigen.

Deze bedroeg 12% in het tweede kwartaal '23.

Sprak u geen intrest af in u algemene voorwaarden of ligt deze te hoog,

dan hebt u slechts recht op de wettelijke intrest. (in casu 5,25% op jaarbasis)


Aan de regels ten aanzien van ondernemingen werd niets gewijzigd. Deze kunnen nog steeds contractueel worden vastgelegd. Hoewel de rechtbanken daarin ook enige billijkheid hanteren. In de praktijk komt het erop neer dat deze beperkt worden tot 10% schadebeding met een bepaald forfait als minimum en 1% intrest per maand betalingsachterstand.


U zal dus de nodige wijzigingen moeten opnemen in uw algemene voorwaarden en contracten ten aanzien van particuliere klanten. Gezien de verschillen tussen beide regelingen zal het ook aangewezen zijn om aparte algemene voorwaarden te gebruiken per type klant.Comments


bottom of page